วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555http://www.youtube.com/watch?v=a0cFhCZqxsU&feature=youtu.be

Animation Design :The frog กลุ่ม aopaop
เป็นผลงานในวิชา Arti3322 กลุ่มเรียน102 นักศึกษาสาขาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

นางสาวจินตนา กลีบบัว  รหัส 5211303036
กลุ่มเรียน 102 เป็นผลงานที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบงานในส่วนหนึ่ง